TARYFA OPŁAT ZA USŁUGI PILOTOWE
W PORCIE KOŁOBRZEG OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 2023-01-01

 1. Opłata za usługę pilotową jest ustalona w EURO i przeliczna na PLN zgodnie z tabelą kursów NBP, według kursu średniego obowiązującego w dniu poprzedzającym zakończenie usługi lub wg kursu dnia po jego ogłoszeniu.
 2. Opłaty za usługi wykonane na podstawie zarządzenia władz administracji państwowej ponosi strona na rzecz której usługa została wykonana.
 3. Zlecenie na usługi pilotowe może dokońać w imieniu Armatora wyłącznie jego Agent będący płatnikiem.
 4. Opłaty pilotowe ustala się mnożąc objętość statku lub zespołu holowniczego w m3 przez 14/czternaście/ euro centów. Minimalna stawka wynosi 200 €.
  L x B x T = V x 0,14 €

  L - długość całkowita statku lub zespołu holowniczego wyrażona w metrach i centymetrach
  B - szerokość maksymalna statku lub zespołu wyrażona w metrach i centymetrach
  T - maksymalne zanurzenie statku lub zespołu do letniej linii ładunkowej wyrażone w metrach i centymetrach
  V - objętość statku lub zespołu, wyrażona w metrach sześciennych.
  Stawka 0,14 euro może być waloryzowana nie częściej niż raz do roku o średnioroczny wskaźnik wzorstu cen towarów i usług ogłaszany przez Prezesa GUS za miniony rok.
  Wysokość stawki oraz jej zmiana podawana zawsze będzie na stronach internetowych Stacji Pilotów: www.kolobrzegpilot.pl
 5. Dane do obliczenia objętości ustala się na podstawie Międzynarodowego Świadectwa Pomiarowego, Certyfikatu Okrętowego lub z ksiąg rejestrowych Lloyd's Register of Ships.
 6. W sytuacjach nietypowych wysokość opłat może być negocjowana z Szefem Pilotów przed usługą.
 7. Opłata należy się za każde wejście statku z redy do portu lub wyjście z portu Kołobrzeg.
 8. Opłaty szczególne:
  1. za manewr zmiany nabrzeża przez statek w porcie - 50% stawki (z wyjątkiem przesunięcia się na linach wzdłuż tego samego nabrzeża)
  2. za usługę na jednostce nie posiadającej ustalonych wymiarów - nie mniej niż 100 € za każde rozpoczęte 0,5 godziny
  3. za oczekiwanie na zamówionego pilota na rozpoczęcie manewru, za pierwsze 0,5 godziny opłat nie pobiera się, za każde pozpoczęte następne 0,5 godz. - 100 €
  4. za odwołaną usługę, później niż 1 godz. przed zamówionym terminem, jeśli nie było to spowodowane zmianą warunków hydrometeorologicznych - 100 &euro (za każde rozpoczęte 0,5 godz.);
  5. za usługę w porze nocnej (22.00-06.00) w dni powszednie oraz w godzinach (06.00-22.00) w soboty i niedzielę opłatę zwiększa się o 50%
  6. w porze (22.00-06.00) w soboty i niedziele opłata zwiększa się o 100%
  7. w święta uroczyste i państwowe tj. Nowy Rok, Wielkanoc, Poniedziałek Wielkanocny, 3 Maja, Boże Ciało, 15 sierpnia, Święto Zmarłych, Święto Niepodległości, Boże Narodzenie (25 i 26 grudnia) oraz Wigilia i Sylwester(od godziny 14.00) opłatę zwiększa się o 100%, a za usługę wykonaną w tych dniach w godzinach 22.00-06.00 zwiększa się o 200%
  8. za pilotowanie statku bez sprawnej maszyny lub steru opłatę zwiększa się o 50%
 9. Opłata za użycie pilotówki do zleconych przewozów osób, części, transferów wynosi 200 € za rozpoczętą godzinę. Koszt innych zadań dla pilotówki i pilotów ustalane są indywidualnie.
 10. Opłatę za usługę pilotową pobiera się bez względu na jej wynik.
 11. Opłaty od Agentów, Armatorów i innych podmiotów zalegających z opłatami za wcześniejsze usługi mogą być pobierane z góry.
 12. Wysokość opłat zaokrągla się do pełnych Euro (w przypadku końcówek większych niż 0,50 €), a odrzucając końcówki mniejsze niż 0,50 €.
 13. Wyżej wymienione opłaty nie zawierają podatku VAT oraz podatku akcyzowego.
 14. Maksymalna stawka za usługę pilotową nie może przekroczyć stawek z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 maja 2004 r w sprawie taryf maksymalnych wysokości opłat za usługi pilotowe świadczone w pilotażu obowiążkowym oraz trybach ich pobierania.
 15. Obowiązki korzystania z usług pilotowych określają przepisy portowe.
 16. Powyższa taryfa obowiązuje od 2023-01-01


Tomasz Zieliński
Szef Stacji Pilotów w kołobrzegu